Księgowość

Opracowanie lub aktualizacja zasad (polityki) rachunkowości

 • opracowywanie planu kont dostosowanego do specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i postulatów właścicieli czy kadry zarządzającej,
 • opracowywanie instrukcji kontroli i obiegu dokumentów, instrukcji kasowej i instrukcji o prowadzeniu i rozliczaniu inwentaryzacji,

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • prowadzenie rachunkowości finansowej (księgowej i podatkowej),
 • prowadzenie rachunkowości zarządczej zgodnie z potrzebami firmy
  (w tym opracowywanie informacji, raportów i analiz na użytek wewnętrzny),
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i statystycznych,
 • opracowywanie dodatkowych sprawozdań i analiz dla instytucji finansowych współpracujących z naszym klientem, takich jak banki, ubezpieczyciele i leasingodawcy, a także w celu ubiegania się o krajowe i zagraniczne środki pomocowe,
 • sporządzanie szczegółowego stanu rozrachunków z kontrahentami, ich kontrola i analiza,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych obejmujących,
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • dodatkowe informacje i objaśnienia.
 • sporządzanie śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • udział w procesie badania ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • prowadzenie analityki do zapisów w księdze przychodów i rozchodów na indywidualne potrzeby naszych klientów (do celów decyzyjnych),
 • księgowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych z jednoczesną weryfikacją pod względem formalno-rachunkowym,
 • opracowywanie pełnej dokumentacji sprawozdawczej miesięcznej, kwartalnej i rocznej.

Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego;

Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT dla celów rozliczenia podatku;

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczenie umorzenia zgodnie z opracowanym planem amortyzacji;

Prowadzenie pełnej analityki rozliczenia podatków;

Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w dokumentacji.